Fisterra

Concello

Este municipio ten unha superficie de 29.4014470 km2 repartida entre as seguintes 4 parroquias:
Duio (S. Martiño) (6.8380355 km2)
Duio (S. Vicenzo) (6.1143725 km2)
Fisterra (N.Sra Areas) [cap.] (4.076135 km2)
Sardiñeiro (S. Xoan) (12.372904 km2)