Corcubión

Concello

Este municipio ten unha superficie de 6.5108075 km2 repartida entre as seguintes 2 parroquias:
Corcubión (Núcleo) (1.6043535 km2)
Redonda (S. Pedro) (4.906454 km2)