Anastasio Romero de Moscoso

Notario

Traxectoria

Referencias anuais que nos constan desta persoa
1747 actividade na xurisdición de Vimianzo
1780 actividade na xurisdición de Vimianzo

Notas

 Escribán real de S. M. (Su Magestad) de la feligresía de Vimianzo. Veciño de Vimianzo.
 A documentación dos protocolos deste notario consérvase no AHUS.