Christobal Navas Espínola

Notario

Notas

 Notario de número de Corcubión. En 1746 falecera. Aparece citado no protocolo (AHUS nº 1816) dese ano do escribán Manuel Suárez Quintela.
 Até onde sabemos, non se conservan os protocolos deste notario, mais si nalgún arquivo (ARG, AHDS, AHN, AGS, ARCHV, particulares, etc) constancia documental da súa actividade.